Vedeli ste, že pri narodení vášho dieťatka máte nárok na jednorázový príspevok až 829,86 eura? Ja som sa stretla už s množstvom rodičov vo svojom okolí, ktorí o tejto možnosti ani netušili.

Máme pre vás dobrú správu.

Najnovšie už oň netreba žiadať, ak k pôrodu došlo po 30. marci. Informácie o narodení sú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, teda uplatnenie nároku prebieha automaticky cez informačný systém. Nemusíte podávať žiadnu žiadosť, ani lelektronickú. Iné je to v prípade, že dieťatko prišlo na svet pred 1. aprílom 2022.

My sme o príspevku našťastie pri narodení nášho synčeka vedeli, a tak sme mu mohli dopriať veci, ktoré na štart spoznávania sveta potreboval. Nie nadarmo sa to medzi rodičmi nazýva “kočíkovné” – za tie peniažky minimálne kočík bol.

Moja mamka Helena Kokolová o tom opäť zistila viac, a zhrnula to do jednoduchého článku, tak ako to mám rada – formou otázok a odpovedí. Pripravte sa však na to, že príspevok vám úrad doručí o niečo neskôr, ako to bolo doteraz.


Už nemusíte žiadať o jednorázový príspevok pri narodení dieťatka

Na aký jednorázový príspevok pri narodení dieťaťka máte nárok?

829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,

151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

K 1. septembru sa môže príspevok zvýšiť nariadením vlády.

Ako by ste mali postupovať, aby ste peniaze získali?

Počas tohto roka došlo k zmene a preto treba inak postupovať, keď sa vaše dieťatko narodilo do konca marca – k 31.03.2022 – a inak, ak sa narodilo alebo narodí po tomto dátume.

Váš prípad je prvý, teda porodili ste babätko do konca marca a o príspevok ste doteraz nepožiadali, lebo ste o tom nevedeli. Ako teda musíte postupovať?

Osobne doručíte predpísané a vyplnené tlačivo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete ho zaslať aj poštou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – adresy a žiadosti nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk. Pokiaľ sa rozhodnete pre doručenie elektronicky – cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis. Môžete využiť aj e-mail a zaslať tlačivo na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké tlačivá k žiadosti musíte pripojiť?

Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa; Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky; Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky; Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku; Oznámenie o mieste výplaty. Všetky tieto tlačivá sú predpísané, najdete ich na www.upsvr.gov.sk na tomto linku:

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/prispevok-pri-narodeni-dietata.html?page_id=374707

Ak prírastok do rodinky nastal po 1. apríli alebo na potomka ešte len čakáte, budete to mať ľahšie. Aký je teda postup?

Nárok sa uplatňuje už automaticky cez informačný systém. Nemusíte už podávať žiadnu žiadosť, ani v listinnej podobe, a ani elektronicky. Tým odpadla aj nutnosť pripájať ďalšie doklady, ako to je v prvom prípade pri pôrode do konca marca.

Ako je to v prípade, že sa dieťatko narodilo v cudzine?

Ak ho matka porodila po 1. apríli, tiež už nemusí predkladať žiadosť, ale bude predkladať v listinnej alebo elektronickej podobe:

1. Úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR.

2. Potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu.

3. Doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu.

Doplnok:

VAŠA OTÁZKA, NAŠA ODPOVEĎ:
Spadáme do kotegórie, že nemusíme o nič žiadať. 
Ako to teda prebieha? Kto posiela príspevok? Príspevok je poslaný poštovou poukážkou na adresu?

Podľa zverejnených informácií  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí oprávnenej osobe – matke príspevok pri narodení dieťaťa automaticky na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na Slovensku, ktorý už oznámila úradu alebo, ak sa tak nestalo, tak na účet,  na ktorý sa matke poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium.

Príspevok môže dostať aj v hotovosti na adresu na našom území, ktorú oznámila úradu alebo, ak sa tak nestalo, tak  na adresu, na ktorú sa už poskytuje tehotenské:

Ďalej citujeme informácie zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, oznámi úradu miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

V prípade, ak úrad nezíska údaje o mieste výplaty príspevku pri narodení dieťaťa od oprávnenej osoby, ani z dostupných informačných systémov verejnej správy, tak písomne vyzve oprávnenú osobu, aby mu oznámila miesto výplaty, na ktoré sa má uvedený príspevok vyplatiť.

Miesto výplaty môže žiadateľ oznámiť:

elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára „Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa“
listinne – doručením písomného oznámenia o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa (poštou alebo osobne)
Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku.

Všetky informácie sú zverejnené na web stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tomto linku:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-pri-narodeni-dietata/vyplata-prispevku.html

Ak by vám po ich prečítaní nebolo niečo jasné, pokojne sa pýtajte a určite by náš obzor rozšírili aj vaše praktické skúsenosti.

Mailujte na kadesign@kadesign.site.

Naša ponuka výrobkov na mieru